Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

I. Az adatkezelő adatai

Név: Félegyházi Pékség Kft.

Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77.

Cégjegyzékszám: Cg. 03-09102409

Telefonszám: +3676 530 033

E-mail: info@felegyhazipekseg.hu

Honlap: www.felegyhazipekseg.hu, www.felegyhazipekseg.com

 

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: munka tv.) 10. § -a, melynek hatályos szövege az alábbi linken olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV

 

III. Kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok kezelése

Ha Ön kapcsolatba szeretne lépni a Félegyházi Pékség Kft.-vel (a továbbiakban: Társaság) annak honlapján keresztül, akkor ezt a főoldalon vagy a „Kapcsolat” menüpont alatt teheti meg. Az itt megadott személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

a) Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes hozzájárulása.

 

b) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Önnel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

 

c) A kezelt adatok köre

A Társaság a következő adatokat kezeli: név, e-mail cím, telefonszám (amennyiben a telefonos visszahívást részesíti előnyben), üzenet szövege, az Ön előzetes hozzájárulása az adatkezeléshez. Kérjük, hogy csak annyi személyes adatot adjon meg, amennyit feltétlenül szükségesnek tart.

 

d) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az Ön kapcsolatfelvétele napjától számított 1 év. Ezen időtartam alatt az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a kapcsolat@felegyhazipekseg.hu e-mail címre küldött levelében.

 

e) Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére a Társaság részéről a kapcsolattartásra kijelölt személyek jogosultak. A Társaság a kezelt adatokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja át, kivéve, ha azt egy erre jogosult hatóság kéri.

 

IV. Állásra történő jelentkezés céljából megadott adatok kezelése

Ha Ön munkaviszony létesítése céljából álláshírdetésünkre jelentkezik, akkor előzetesen nyilatkoznia kell, hogy elolvasta, megértette és elfogadja ezen Adatkezelési tájékoztatót, mellyel egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben Ön e-mailben küldi el pályázatát a munkaugy@felegyhazipekseg.hu címre, a Társaságtól kapott válasz e-mailben szereplő megerősítés-kérésre válaszolva szükséges hozzájárulnia ahhoz, hogy jelentkezésének feldolgozása ezen tájékoztatóban foglaltak szerint elkezdődhessen. Jelentkezését a „Karrier” menüpont alatt, a munkakör kiválasztása után teheti meg. Az itt megadott személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

a) Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes hozzájárulása.

 

b) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Önnel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, az állásra jelentkezésének elbírálása, illetve az Ön értesítése a Társaság olyan jövőbeli állásajánlatairól, amelyek a Társaság megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

 

c) A kezelt adatok köre

A Társaság a jelentkezők következő adatait kezeli: vezetéknév és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, arckép, önéletrajz, az álláshírdetésre jelentkezés időpontja, a jelentkező előzetes hozzájárulása adatainak kezeléséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy az Infotv. 3.§ 4. pontja szerinti különleges adatokra az adatkezelés nem terjed ki, így kérjük, hogy az ebbe a körbe tartozó adatokat ne adjon meg jelentkezése során.

 

d) Az adatkezelés időtartama

A Társaság az Ön személyes adatait legfeljebb 6 hónapig tárolja, illetve addig, amíg Ön a személyes adatainak törlését az Infotv. 14.§ c) pontja szerint nem kérte.

 

e) Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre elsősorban a Társaság jogosult, azonban bizonyos munkakörök betöltésekor a Társaság adatfeldolgozó közreműködését veheti igénybe. Ennek során a kiválasztás egyes munkafázisait szakértő partner végzi el a Társaság megbízásából, mikor is az Ön által a jelentkezési folyamat során elküldött dokumentumokat az adatkezelés céljának megvalósítására a Társaság szerződéses adatfeldolgozó partnere részére továbbítja és egyben szavatolja, hogy az Ön adatait a partner kizárólag a fent megjelölt célból dolgozza fel. A partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.

 

V. Az adatok biztonsága

Az adatok elektronikus formában, a Társaság központi adattárolóján, jogosulatlan hozzáféréstől védetten kerülnek tárolásra.

 

VI. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Társaságnál kezelt személyes adataival összefüggésben Ön:

a) tájékoztatást kérhet azok tartalmáról, kezelésük módjáról,

b) módosítást kérhet, amennyiben adataiban, elérhetőségeiben változás történt,

c) zárolást kérhet adatai kezelésének korlátozása céljából,

d) kérheti a kezelt adatainak törlését,

e) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség vagy harmadik fél érdekében történik, illetve, ha adatai átadása üzletszerzés, közvélemény- vagy egyéb kutatás céljából történik.

Kérését, tiltakozását az I. pontban megadott e-mail címünkre küldheti el részünkre, melyre 25 nap határidővel írásban válaszolunk.

 

VII. Az Ön jogorvoslati lehetőségei

A Társaság teljes mértékben tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, ezért az Ön adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezeli. Ha Ön mégis úgy ítéli meg, hogy jogai sérülnek és tiltakozása nem talált elfogadásra, akkor az adatkezelő ellen polgári pert kezdeményezhet az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken vagy hatósághoz fordulhat. Hatósági bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

 

A törvényszékek felsorolása és elérhetőségei megtalálhatók az alábbi linken: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

A hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu